Allmänna villkor för att använda Blueprint

Dessa villkor gäller för användning av det digitala planeringsverktyget Blueprint och de övriga tjänster som tillhandahålls i samband därmed. Genom att använda Tjänsten bekräftar Användaren att Användaren accepterar dessa Användarvillkor.

Definitioner:

  • Med Tjänsten menas Blueprints digitala planeringsverktyg för lärare som återfinns på www.blueprintapp.se, samt de övriga tjänster som tillhandahålls i samband med detta.
  • Med Användare menas de som använder Tjänsten
  • Med Användarkonto menas det konto som skapas genom att Användare själv eller med hjälp av någon annan låter registrera sitt användarnamn och lösenord.
  • Med Användarvillkor menas dessa villkor för användning av Tjänsten.

Copyright

Material som skapas och/eller lagras i Tjänsten ägs av respektive upphovsman. Blueprint förbehåller sig rätten att använda materialet i syfte att vidareutveckla tjänsten samt att återproducera delar eller hela materialet inom Tjänsten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att visa upp material för andra användare (”dela”). Blueprint tar inget ansvar för hur tredje part använder materialet.

1. Allmänt Om tjänsten

Blueprint kan komma att uppdatera och ändra dessa Användarvillkor. Sådana ändringar träder i kraft 30 dagar efter det att Användaren informerats om de nya Användarvillkoren. Om ändringarna medför att Användarens rättigheter begränsas på ett sätt som Användaren inte vill acceptera, har Användaren rätt att avsluta sitt Användarkonto med 30 dagars skriftlig varsel. Det åligger Användaren att hålla sig uppdaterad om gällande Användarvillkor vid inloggning på Användarkontot och vid användning av Tjänsten.

Innehållet och utformningen av Tjänsten kan komma att utökas eller minskas i framtiden. Tjänsten är normalt sett tillgänglig dygnet runt. Blueprint garanterar emellertid inte och tar inte något ansvar för att viss tillgänglighet ska föreligga för Tjänsten. Användaren är medveten om och accepterar att det kan förekomma driftavbrott eller störningar i Användarens eller Blueprints datasystem samt nätförbindelser. Användaren är vidare medveten om att Tjänstens kvalitet påverkas av nätens kvalitet, internetleverantörer och tredje mans server- och dataprestanda.

Blueprint har rätt att utan föregående underrättelse till Användaren utföra ändringar i Tjänsten, delar av Tjänsten, eller i eventuella tilläggstjänster. Om ändringarna medför att Användarens rättigheter begränsas på ett sätt som Användaren inte vill acceptera, har Användaren rätt att avsluta sitt Användarkonto med 30 dagars skriftlig varsel.

2. Användaruppgifter och lösenord

Det är ditt (Användaren) ansvar att hantera användaruppgifter, lösenord och annan viktig information från Blueprint på ett säkert sätt så att dessa inte kan hamna i orätta händer eller på annat sätt missbrukas. Du ska t.ex. omedelbart byta lösenord om det finns misstanke om att någon annan fått kännedom om det, inte lämna dator utan uppsikt under den tid då du är inloggad på Användarkontot samt i övrigt iaktta särskild försiktighet rörande hanteringen av lösenord. Du bör omedelbart informera Blueprint om du misstänker att ditt Användarkonto har komprometterats.

3. Support

Blueprint tillhandahåller viss användarsupport under normal kontorstid genom att bistå Användaren vid frågor eller problem som uppstår avseende nyttjandet av Tjänsten och genom att löpande utföra buggrättningar och uppdateringar av Tjänsten. Blueprint tar emellertid inget ansvar för fel och Användaren har inte någon rätt till ersättning eller annan påföljd vid fel. Blueprint anstränger sig dock för att Tjänsten ska fungera felfritt.

4. Immateriella rättigheter

Blueprint förbehåller sig äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till Tjänsten. När inte annat anges kräver publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet i Tjänsten, med undantag för utskrift för personligt bruk, Blueprint:s tillstånd. Innehållet i Tjänsten får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering skall källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer i Tjänsten får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande.

5. Behandling av personuppgifter (PUL)

Blueprint lagrar inga personuppgifter. Endast mailadress samt skola lagras i databasen. Förutom som ett led av tillhandahållandet av Tjänsten, lämnar Blueprint inte ut kontaktuppgifter till tredje man utan Användarens uttryckliga godkännande. Användaren har rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som Blueprint har om Användaren efter en skriftlig ansökan direkt till Blueprint. Eventuella felaktiga personuppgifter kan Användaren be att få rättade. Skicka begäran till Blueprint, märk med ”PUL”. Personuppgiftsansvarig är Northborn Digital AB, Jakob Westinsgatan 4, 112 20 Stockholm.

6. Lagring av data

Blueprint förbehåller sig rätten att spara anonymiserad data som genererats av Användaren genom användning av Tjänsten. Denna data kan komma att användas som underlag för produktutveckling. Förbehållet gäller utan begränsning i tid.

7. Cookies

Blueprints webbplats, www.blueprintapp.se, innehåller s.k. "cookies". En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när denna besöker webbplatsen. Textfilen används bland annat för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på Användarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan Användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden Användaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i Användarens dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk Användaren har valt. Sessionscookies lagras inte permanent på Användarens dator, utan försvinner när Användaren stänger sin webbläsare.

www.blueprintapp.se använder en sessionscookie för att hålla ordning på inloggningar. Denna cookie skapas först när man väljer att logga in och tas bort när man loggar ut eller stänger webbläsaren. För att hålla ordning på de frågor som ibland ställs via webbplatsen skapas en permanent cookie som innehåller information om Användaren svarat eller inte på frågan. Denna cookie tas inte bort automatiskt. För att kunna få full funktionalitet på Blueprints webbplats så krävs det att Användaren accepterar cookies. Om Användaren inte vill acceptera cookies så kan Användaren stänga av dessa i sin webbläsare eller välja att lämna vår webbplats genom att stänga sin webbläsare.

8. Ansvar

Blueprint lämnar inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende funktionerna, information, innehåll, material, tjänster eller produkter som inkluderas eller hänvisas till för Tjänsten. Blueprint ansvarar inte för det resultat som genereras vid användning av Tjänsten eller de åtgärder eller aktiviteter som Användaren eller skolans huvudman beslutar om baserat på sådant resultat. Användaren ska hålla Blueprint skadeslös från alla krav som är en direkt eller indirekt följd av Användarens användning av Tjänsten och som riktas mot Blueprint från tredje man. Det innebär till exempel att om Användaren, eller någon som agerar dennes uppdrag, orsakar Blueprints kunder eller annan person skada, ska Användaren hålla Blueprint skadeslöst för den skada som Blueprint kan komma att hållas ansvarig för.

Blueprints skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada som orsakats av grov vårdslöshet. Det omfattar inte i något fall indirekt skada, såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. Blueprints ansvar omfattar inte skada som beror på Användaren, såsom att denne lämnat felaktiga uppgifter eller annat.

9. Tillämplig lag

Tjänsten och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av Tjänsten och dessa Användarvillkor skall prövas enligt svensk lag och i svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.